ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

(†) Γέροντας Νεόφυτος Σκαρκαλάς

Ο Ιερομόναχος Νε­ό­φυ­τος Σκαρ­κα­λάς α­πο­τέ­λε­σε μια α­γι­α­σμέ­νη και πνευ­μα­τι­κή μορ­φή της Εκ­κλη­σί­ας μας των τε­λευ­ταί­ων ε­τών. Άν­θρω­πος α­γα­θός, χα­ρι­τω­μέ­νος, γε­μά­τος α­γά­πη και προ­σφο­ρά για τον

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

(†) Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Παπανικολάου

Τού Σεβ. Μητροπολίτου Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος. Στήν ιερά μνήμη του μακαριστού αρχιμανδρίτου π.Χριστοφόρου Παπανικολάου. «Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ήγαπήθη· καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν μετετέθη. Ἡρπάγη, μή κακία

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ιωνάς Σπαρμιώτης

Ι­ω­νάς Σπαρ­μι­ώ­της· Κλη­ρι­κός και φη­μι­σμέ­νος σχο­λάρ­χης και δι­δά­σκα­λος της πε­ρι­ό­δου της Τουρ­κο­κρα­τί­ας. Ι­ε­ρο­μό­να­χος και η­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Τριά­δος Σπαρ­μού Ο­λύμ­που. Έ­νας α­πό τους

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Γερμανός Σπαρμιώτης

Γερ­μα­νός Σπαρ­μι­ώ­της·  Λό­γιος ι­ε­ρο­μό­να­χος της Ι. Μο­νής Αγ. Τριά­δος Σπαρ­μού Ο­λύμ­που. Σπου­δαί­ος και φη­μι­σμέ­νος δι­δά­σκα­λος του γέ­νους την πε­ρί­ο­δο της Τουρ­κο­κρα­τί­ας. Δι­ε­τέ­λε­σε σχο­λάρ­χης της πε­ρί­φη­μης

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »