Ιωνάς Σπαρμιώτης

Σύνοψις Κωνικών Τομών Ιωνά Σπαρμιώτου (2)

Ι­ω­νάς Σπαρ­μι­ώ­της· Κλη­ρι­κός και φη­μι­σμέ­νος σχο­λάρ­χης και δι­δά­σκα­λος της πε­ρι­ό­δου της Τουρ­κο­κρα­τί­ας. Ι­ε­ρο­μό­να­χος και η­γού­με­νος της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Τριά­δος Σπαρ­μού Ο­λύμ­που. Έ­νας α­πό τους πλέ­ον ο­νο­μα­στούς, ε­κλε­κτούς και δι­α­κε­κρι­μέ­νους λο­γί­ους του Ελ­λη­νι­σμού, ι­δι­αί­τε­ρα στον χώ­ρο της παι­δεί­ας. Σύμ­φω­να με τον Ανδ. Βρε­τό ή­ταν «εἷς τῶν ἐ­πι­στη­μό­νων κλη­ρι­κῶν τῆς ΙΗ΄ ἑ­κα­τον­τα­ε­τη­ρί­δος». Κα­τά τον Παν. Α­ρα­βαν­τι­νό υ­πήρ­ξε κα­θη­γη­τής «ἐκ τῶν ἀ­ρί­στων τῆς ἐ­πο­χῆς του». Ε­νώ ο Τρυφ. Ευ­αγ­γε­λί­δης θα ση­μει­ώ­σει «εἷς τῶν καλ­λί­στων τῆς ἐ­πο­χῆς του δι­δα­σκά­λων καὶ διὰ τοῦ­το καὶ πε­ρι­ζή­τη­τος ἀ­νὰ τὴν Μα­κε­δο­νί­αν καὶ Θεσ­σα­λί­αν».

Τον Ι­ω­νά τον συ­ναν­τά­με με τις ε­πω­νυ­μί­ες Σπαρ­μι­ώ­της, Κον­τός ή Κα­μα­ρι­ώ­της. Κά­ποι­οι ε­ρευ­νη­τές θε­ω­ρούν πως πρό­κει­ται για δι­α­φο­ρε­τι­κό πρό­σω­πο. Βέ­βαι­α, ο ί­διος στα χει­ρό­γρα­φά του υ­πέ­γρα­φε και ση­μεί­ω­νε πάν­το­τε με την ε­πω­νυ­μί­α Σπαρ­μι­ώ­της.

Γεν­νή­θη­κε πε­ρί­που στα μέ­σα του ΙΗ΄αι. και έ­δρα­σε έ­ως τις αρ­χές του ΙΘ΄αι. Έλ­κει την κα­τα­γω­γή του πι­θα­νό­τα­τα α­πό το χω­ριό Λι­βά­δι Ο­λύμ­που (βλ. Κ. Σά­θας «Νε­ο­ελ­λη­νι­κή Φι­λο­λο­γί­α», Γ. Ζα­βί­ρας «Νέ­α Ελ­λάς ή Ελ­λη­νι­κόν Θέ­α­τρον», κ.ά.).  Ο Παν. Α­ρα­βαν­τι­νός στη «Βι­ο­γρα­φι­κή Συλ­λο­γή» α­φή­νει α­νοι­χτό το εν­δε­χό­με­νο να κα­τα­γό­ταν α­πό το χω­ριό του Σπαρ­μού, ε­νώ ο Κ. Δη­μα­ράς στο «Μα­κε­δο­νί­α 4000 χρό­νια» ση­μει­ώ­νει την κα­τα­γω­γή α­πό την Κε­φα­λο­νιά. Οι δυ­ο τε­λευ­ταί­ες α­πό­ψεις, για την κα­τα­γω­γή του Ι­ω­νά, δεν θε­ω­ρούν­ται βά­σι­μες, σύμ­φω­να με την ι­στο­ρι­κή έ­ρευ­να.

Α­πό νε­α­ρή η­λι­κί­α συγ­κα­τα­ριθ­μή­θη­κε στην α­δελ­φό­τη­τα της Ι.Μ. Σπαρ­μού, ό­που ε­κά­ρη μο­να­χός και χει­ρο­το­νή­θη­κε δι­ά­κο­νος και πρε­σβύ­τε­ρος.

Μα­θή­τευ­σε κον­τά στον πε­ρί­φη­μο δι­δά­σκα­λο της πε­ρι­ο­χής Ι­ω­άν­νη Πέ­ζα­ρο (Κω­φό) τον Τυρ­να­βί­τη, ό­ταν αυ­τός δί­δα­σκε στη Σχο­λή του Λι­βα­δί­ου (1769-1770 και 1777-1782). Ε­πί­σης φέ­ρε­ται να μα­θή­τευ­σε και στη Σχο­λή της Ρα­ψά­νης· για την πλη­ρο­φο­ρί­α αυ­τή ό­μως δεν υ­πάρ­χουν σα­φή στοι­χεί­α. Τέ­λος εί­ναι βέ­βαι­ο πως πα­ρα­κο­λού­θη­σε μα­θή­μα­τα, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να δί­δα­σκε στο «Ελ­λη­νο­μου­σεί­ο» της Θεσ­σα­λο­νί­κης, α­πό τον ι­α­τρο­φι­λό­σο­φο Σπυ­ρί­δωνα Α­σά­νη. Τα μα­θή­μα­τα αυ­τά εί­χαν ως σκο­πό την εκ­μά­θη­ση νέ­ων και ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων μα­θη­μα­τι­κών θε­ω­ρι­ών και τη με­τέ­πει­τα δι­δα­σκα­λί­α τους στα Σχο­λεί­α των Ελ­λη­νι­κών Γραμ­μά­των.

Η πε­ρί­ο­δος κα­τά την ο­ποί­α ο Ι­ω­νάς δι­δά­σκει και σχο­λαρ­χεί, σύμ­φω­να με τα υ­πάρ­χον­τα στοι­χεί­α που δι­α­θέ­του­με, κυ­μαί­νε­ται στο δι­ά­στη­μα 1780-1805 (25 πε­ρί­που χρό­νια). Οι ση­μει­ώ­σεις κά­ποι­ων με­λε­τη­τών, για χρο­νο­λο­γί­ες έ­ξω α­πό αυ­τήν την ο­ρι­ο­θέ­τη­ση, δεν εί­ναι βά­σι­μες. Ε­πί­σης στο θέ­μα των πε­ρι­ο­χών και των σχο­λεί­ων που δι­δά­σκει δη­μι­ουρ­γεί­ται κά­ποι­α σχε­τι­κή σύγ­χυ­ση. Α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα για τη δι­δα­κτι­κή του δρα­στη­ρι­ό­τη­τα έ­χου­με:

Την πε­ρί­ο­δο της δε­κα­ε­τί­ας 1780-1790 στη βι­βλι­ο­γρα­φί­α, ό­πως προ­α­να­φέ­ρα­με, δη­μι­ουρ­γεί­ται κά­ποι­α σύγχυση. Κι αυ­τό δι­ό­τι τον συ­ναν­τά­με σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να,  σχο­λάρ­χη σε τρεις πε­ρι­ο­χές· Λι­βά­δι, Βελ­βεν­δό και Ρα­ψά­νη. Προ­σπα­θών­τας να ξε­δι­α­λύ­νου­με τη σύγ­χυ­ση αυ­τή, κα­τα­γρά­φου­με πα­ρα­κά­τω τις χρο­νο­λο­γί­ες που γνω­ρί­ζου­με (για το Λι­βά­δι και τη Ρα­ψά­νη) και α­φή­νου­με α­νοι­χτά τα έ­τη που μας εί­ναι ά­γνω­στα (για το Βελ­βεν­δό).

Τα έ­τη πε­ρί­που 1787-1789 δι­δά­σκει στη γε­νέ­τει­ρά του, το Λι­βά­δι Ο­λύμ­που. Στη Σχο­λή αυ­τή δι­α­δέ­χθη­κε τον συμ­μο­να­στή του Τι­μό­θε­ο Σπαρ­μι­ώ­τη.

Τα ε­πό­με­να χρό­νια 1790-1791 δι­δά­σκει στη Ρα­ψά­νη την ο­ποί­α εγ­κα­τα­λεί­πει στις 20 Μαρ­τί­ου 1791. Αυ­τό το γνω­ρί­ζου­με α­πό τον Κώ­δι­κα της Ι.Μ. Σπαρ­μού (χγφ. 224 Ι.Μ. Ο­λυμ­πι­ω­τίσ­σης, σελ.5). Η Μο­νή της με­τα­νοί­ας του (Ι.Μ.Σπαρ­μού), με­τά α­πό κά­ποι­ες δύ­σκο­λες κα­τα­στά­σεις που πέ­ρα­σε α­πό τους τούρ­κους και έ­πει­τα α­πό το θά­να­το του η­γου­μέ­νου Γε­ρα­σί­μου, α­πο­φά­σι­σε να κα­λέ­σει α­πό τη Ρα­ψά­νη τον Ι­ω­νά, για να τον κα­τα­στή­σει νέ­ο η­γού­με­νο. Η πε­ρί­ο­δος ό­μως της η­γου­με­νί­ας του ή­ταν βρα­χύ­χρο­νη και δι­ήρ­κη­σε μό­νο τρεις μή­νες. Οι τούρ­κοι πι­θα­νόν, γνω­ρί­ζον­τας για την προ­σω­πι­κό­τη­τά του και μη θέ­λον­τας τέ­τοι­ον ά­ξιο η­γού­με­νο, τον α­νάγ­κα­σαν να φύ­γει α­πό το μο­να­στή­ρι.

Ό­σον α­φο­ρά τη δι­δα­σκα­λί­α του Ι­ω­νά στη σχο­λή του Βελ­βεν­δού, στην οποία ή­ταν ο πρώ­τος δι­δά­σκα­λος, οι χρο­νο­λο­γί­ες που α­πο­μέ­νουν, σύμ­φω­να με τα προ­α­να­φε­ρό­με­να στοι­χεί­α, εί­ναι 1780-1787 και­ 1­7­89-1790. Ο Τρ. Ευ­αγ­γε­λί­δης μας δί­νει μια ε­πι­πλέ­ον πλη­ρο­φο­ρί­α πως ο Ι­ω­νάς δί­δα­ξε και δεύ­τε­ρη φο­ρά στο Βελ­βεν­δό τις χρο­νι­ές 1797-1799· δεν υ­πάρ­χουν ό­μως σα­φή στοι­χεί­α.

 

1) «Στοι­χεί­α α­ριθ­μη­τι­κής τε και Άλ­γε­βρας» του Αβ­βά Δε­λα-Κα­ϊλ­λέ. Την με­τά­φρα­ση στην α­πλο­ελ­λη­νι­κή α­πό τα Γαλ­λι­κά την έ­κα­νε ο Σπ.Α­σά­νης και στην αρ­χα­ΐ­ζου­σα («εἰς τὴν Ἑλ­λη­νί­δα με­θερ­μη­νεύ­σα­το») ο Ι­ε­ρομ. Ι­ω­νάς Σπαρ­μι­ώ­της. Το βι­βλί­ο εκ­δό­θη­κε στη Βε­νε­τί­α το έ­τος 1797 με δα­πά­νες του Ι­ε­ρομ. Ι­ω­νά, ε­νώ ξα­να­τυ­πώ­θη­κε τρί­α χρό­νια αρ­γό­τε­ρα (1800) (για την ε­πα­νέκ­δο­ση βλ. Ανδ. Βρε­τός «Νε­ο­ελ­λη­νι­κή Φι­λο­λο­γί­α») προ­φα­νώς για τις α­νάγ­κες των σχο­λεί­ων.

Έ­πει­τα α­πό τη δύ­σκο­λη αυ­τή πε­ρί­ο­δο (1780-1790) και βα­σι­ζό­με­νοι, κυ­ρί­ως, στον Κώ­δι­κα της Ι.Μ.Σπαρ­μού, γνω­ρί­ζου­με πως ο Ι­ω­νάς, με­τά την κα­τα­δί­ω­ξη α­πό τους τούρ­κους, με­τα­βαί­νει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και πα­ρα­μέ­νει ε­κεί για εν­νέ­α χρό­νια («ἐ­πῆ­γεν εἰς θεσ­σα­λο­νί­κην, ἔν­θα ἐ­στά­θῃ δι­δά­σκα­λος χρό­νους ἐν­νέ­α» χγφ. 224 Ι.Μ. Ο­λυμ­πι­ω­τίσ­σης, σελ.5). Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη προσ­λαμ­βά­νε­ται πρώ­τα ως υ­πο­δι­δά­σκα­λος του «Ελ­λη­νο­μου­σεί­ου» (πι­θα­νόν στε­γα­ζό­ταν στην Ι.Μ. Βλα­τά­δων), έ­χον­τας ως προ­ϊ­στά­με­νο-δι­δά­σκα­λο τον Α­θα­νά­σιο Πά­ριο (ά­γιο της Εκ­κλη­σί­ας μας). Ο Αθ. Πά­ριος φεύ­γει α­πό τη Σχο­λή το έ­τος 1795 και τη δι­εύ­θυν­ση την α­να­λαμ­βά­νει ο Ι­ω­νάς μέ­χρι πε­ρί­που το 1799 (ή 1800). Ο Βασ. Μυ­στα­κί­δης ση­μει­ώ­νει ό­τι το «Ελ­λη­νο­μου­σεί­ο» με τη σχο­λαρ­χί­α του Ι­ω­νά «ἀ­νέ­κτη­σε φή­μην».


Την πε­ρί­ο­δο της πα­ρα­μο­νής του Ι­ω­νά στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, έ­γι­νε και η γνω­ρι­μί­α του με τον Κε­φαλ­λο­νί­τη ι­α­τρο­φι­λό­σο­φο Σπυ­ρί­δω­να Α­σά­νη. Ό­πως προ­α­να­φέ­ρα­με, ο Ι­ω­νάς μα­θή­τευ­σε κον­τά του και δι­δά­χθη­κε ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες μα­θη­μα­τι­κές θε­ω­ρί­ες. Ο Κ. Σά­θας γρά­φει για τον Σπ. Α­σά­νη πως έ­βλε­πε ό­τι «πα­ρη­με­λεί­το ἐν Ἑλ­λά­δι» ο κλά­δος των μα­θη­μα­τι­κών συγ­γραμ­μά­των και θέ­λη­σε να συν­δρά­μει, ό­σο το δυ­να­τόν, στην δι­δα­σκα­λί­α των μα­θη­τών, των νέ­ων αυ­τών θε­ω­ρι­ών και ε­πι­στη­μών. Καρ­πός της μα­θη­τεί­ας και γνω­ρι­μί­ας του Ι­ω­νά με τον Σπ. Α­σά­νη εί­ναι δυ­ο με­τα­φρά­σεις μα­θη­μα­τι­κών βι­βλί­ων:

2) «Σύ­νο­ψις των Κω­νι­κών Το­μών» του Γου­ϊ­δώ­νος του Γραν­δή (με προ­σθή­κες και υ­πο­ση­μει­ώ­σεις του Ο­κταυ­ια­νού του Κα­με­τί­ου). Την με­τά­φρα­ση στην α­πλο­ελ­λη­νι­κή α­πό τα Λα­τι­νι­κά την έ­κα­νε και πά­λι ο Σπ.Α­σά­νης και στην αρ­χα­ΐ­ζου­σα («με­τή­νε­κται εἰς τὴν Ἑλ­λη­νι­κὴν») ο Ι­ε­ρομ. Ι­ω­νάς Σπαρ­μι­ώ­της. Την ε­πι­στα­σί­α και τη δι­όρ­θω­ση την α­νέ­λα­βε ο αρ­χιμ. Άν­θι­μος Γα­ζής. Το βι­βλί­ο εκ­δό­θη­κε στη Βι­έν­νη το έ­τος 1802 με δα­πά­νες φι­λο­τί­μων και φι­λο­κά­λων Ελ­λή­νων.

Με τα δύ­ο αυ­τά βι­βλί­α -τα ο­ποί­α δι­δά­χθη­καν έ­πει­τα στα Ελ­λη­νι­κά σχο­λεί­α- ο Ι­ω­νάς, συ­νερ­γα­ζό­με­νος με τον Σπ.Α­σά­νη, συ­νέ­βαλε ση­μαν­τι­κά στη δι­δα­σκα­λί­α των μα­θη­μα­τι­κών συγ­γραμ­μά­των και θε­ω­ρι­ών στις Σχο­λές του Ελ­λη­νι­σμού, που στό­χο εί­χε την α­φύ­πνι­ση των υ­πό­δου­λων Ελ­λή­νων.

Με­τά τη σχο­λαρ­χί­α στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (πε­ρί­που 1799-1800), υ­πο­στη­ρί­ζε­ται α­πό κά­ποι­ους ε­ρευ­νη­τές ό­τι με­τέ­βη στη Βι­έν­νη ως ε­φη­μέ­ριος της ε­νο­ρί­ας του Αγ. Γε­ωρ­γί­ου και ως δι­δά­σκα­λος των ε­κεί ελ­λη­νο­παί­δων (Β. Μυ­στα­κί­δης, Κ. Δη­μα­ράς, Τρ. Ευ­αγ­γε­λί­δης). Δεν γνω­ρί­ζου­με ω­στό­σο ε­άν ι­σχύ­ει κά­τι τέ­τοι­ο. Πάν­τως, το σί­γου­ρο εί­ναι πως στις 9 Αυ­γού­στου 1800, σύμ­φω­να με ε­πι­στο­λή του προς τον Σπ. Α­σά­νη, βρί­σκε­ται στην Κων­σταν­τι­νού­πο­λη και α­να­λαμ­βά­νει να δι­δά­ξει τα παι­διά του άρ­χον­τος Λο­γο­θέ­του Στεφ. Μαυ­ρο­γέ­νους (βλ. Ιω. Οι­κο­νό­μου, «Ε­πι­στο­λαί δι­α­φό­ρων»). Α­πό την ε­πι­στο­λή αυ­τή μά­λι­στα πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε πως δέ­χθη­κε προ­τά­σεις τό­σο α­πό τον ί­διο τον Πα­τριά­ρχη για να α­να­λά­βει την Α­θω­νιά­δα Σχο­λή (Ά­γιον Ό­ρος) ό­σο και α­πό τους ε­πι­στά­τες της Πα­τμιά­δος Σχο­λής για να δι­δά­ξει στο νη­σί τους.

Πριν το 1803 δι­δά­σκει στους Ε­πι­βά­τες, κω­μό­πο­λη της α­να­το­λι­κής Θρά­κης, και α­πό το 1803 και ε­ξής δι­δά­σκει στο Μπε­σί­κτα­σι (Δι­πλο­κι­ό­νιον), προ­ά­στιο της Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως (βλ. Ι­ω. Οι­κο­νό­μου, «Ε­πι­στο­λαί δι­α­φό­ρων», αλ­λη­λο­γρα­φί­α με­τα­ξύ Κ. Κού­μα και Γερ­μα­νού Σπαρ­μι­ώ­του). Προ­σκλή­θη­κε και για δεύ­τε­ρη φο­ρά α­πό τη Σχο­λή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, πράγ­μα το ο­ποί­ο τε­λι­κώς δεν α­πο­δέ­χθη­κε.

Το έτος 1805 έχει αφήσει την Κωνσταντινούπολη και έχει επιστρέψει σε γνώριμά του μέρη. Τον συναντάμε να διδάσκει στα Αμπελάκια, σύμφωνα με μια επιστολή του (29.8.1805) στον δάσκαλό του Ιω. Πέζαρο. [Μιχ. Λαφαζάνης, Ιωάννης Πέζαρος (1749-1806)].

Οι μαρ­τυ­ρί­ες τό­σο για τη δι­δα­σκα­λι­κή δρά­ση του Ι­ω­νά ό­σο και για ό­λη τη ζω­ή του φθά­νουν μέ­χρι πε­ρί­που το 1805. Α­πό ε­κεί και πέ­ρα δεν δι­α­θέ­του­με σα­φή στοι­χεί­α. Πι­θα­νόν, σύμ­φω­να με την α­νω­τέ­ρω μαρ­τυ­ρί­α για τη με­τά­βα­σή του στη Βι­έν­νη, έ­πει­τα α­πό τη δι­δα­σκα­λί­α του στις σχο­λές της Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως να προ­σκλή­θη­κε α­πό τους Έλ­λη­νες που πα­ροι­κού­σαν στη Βι­έν­νη και να συ­νέ­χι­σε τη στα­δι­ο­δρο­μί­α του ε­κεί. Νε­ό­τε­ροι πάν­τως με­λε­τη­τές α­να­φέ­ρουν ό­τι ο Ι­ω­νάς πέ­θα­νε το έ­τος 1824 (Γ. Α­δά­μου «Αρ­σέ­νιος Ε­λασ­σό­νος-Ι­ω­άν­νης (sic) Σπαρ­μι­ώ­της», Θ. Νη­μάς, «Η εκ­παί­δευ­ση στη δυ­τι­κή Θεσ­σα­λί­α»).

Η πλού­σια, ευ­ρεί­α και πο­λύ­πλευ­ρη δι­δα­σκα­λι­κή δρά­ση του Ι­ω­νά δεν ή­ταν δυ­να­τό να μην α­πο­δώ­σει εύ­χυ­μους καρ­πούς στην Ελ­λη­νι­κή παι­δεί­α. Α­νά­με­σα στους α­να­ρίθ­μη­τους μα­θη­τές του δι­α­κρί­νον­ται οι κά­τω­θι: ο πο­λυ­μα­θέ­στα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Βε­ροί­ας Χρύ­σαν­θος, ο Κο­ζα­νί­της ι­ε­ρέ­ας και λό­γιος Χα­ρί­σιος Με­γδά­νης, ο ια­τρός Γε­ώρ­γιος Σα­κελ­λά­ριος, ο δι­δά­σκα­λος Αρ­γύ­ριος Πα­πα­ρί­ζος, και οι ε­θνι­κοί ή­ρω­ες της Ελ­λη­νι­κής Πα­λιγ­γε­νε­σί­ας Γε­ωρ­γά­κης Ο­λύμ­πιος, Χρι­στό­φο­ρος Περ­ραι­βός και σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση ο Νι­κο­τσά­ρας.

Ε­κτός α­πό τα προ­α­να­φερ­θέν­τα δύ­ο έν­τυ­πα βι­βλί­α, η συγ­γρα­φι­κή δει­νό­τη­τα και προ­σφο­ρά του Ι­ω­νά, φαί­νε­ται και α­πό τα μέ­χρι σή­με­ρα σω­ζό­με­να χει­ρό­γρα­φά του που φυ­λάσ­σον­ται στην Ι.Μ. Ο­λυμ­πι­ω­τίσ­σης Ε­λασ­σώ­νος και πε­ρι­έ­χουν ποι­κι­λί­α θε­μα­το­λο­γί­ου. Ε­πί­σης και η φρον­τί­δα του για συλ­λο­γή α­νά­λο­γων χει­ρο­γρά­φων, άλ­λων συγ­γρα­φέ­ων, γί­νε­ται εμ­φα­νής α­πό το πλή­θος των χει­ρο­γρά­φων και των εν­τύ­πων τα ο­ποί­α εί­χε στη κυ­ρι­ό­τη­τά του. Α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα: Βι­βλι­ο­γρά­φος θε­ω­ρεί­ται ο Ι­ω­νάς στα χει­ρό­γρα­φα της α­νω­τέ­ρω Ι.Μο­νής με την ε­ξής α­ρίθ­μη­ση: 106, 158, 159, 161 και 183. Σαν κτή­το­ρας α­να­φέ­ρε­ται στα πα­ρα­κά­τω χει­ρό­γρα­φα: 8, 19, 49, 74, 95, 106, 144, 152, 158, 159, 161, 183 και στα κά­τω­θι έν­τυ­πα: 111, 122, 177, 441, 455, 476, 631. Τέ­λος, σύμ­φω­να με τον Γ. Ζα­βί­ρα και τον Κ. Σά­θα συ­νέ­γρα­ψε πραγ­μα­τεί­α «κα­τὰ συγ­κει­με­νια­νῶν, ἤ­τοι κα­τὰ τῶν ἐγ­κα­τα­γη­ρα­σκόν­των δει­σι­δαι­μό­νως εἰς τὰ πα­ρ’ αὐ­τοῖς λε­γό­με­να συγ­κεί­με­να τῆς γραμ­μα­τι­κῆς». Δεν γνω­ρί­ζου­με ε­άν το έ­χει γρά­ψει ο Ι­ω­νάς ή κά­ποι­ος πα­λαι­ό­τε­ρος με το ί­διο ό­νο­μα δι­ό­τι, ε­νώ ο Γ. Ζα­βί­ρας μό­νο το κα­τα­γρά­φει, ο Κ. Σά­θας το χρο­νο­λο­γεί το έ­τος 1750· πο­λύ νω­ρίς για τον α­να­φε­ρό­με­νο Ι­ω­νά. Η μελ­λον­τι­κή έ­ρευ­να ί­σως ξε­κα­θα­ρί­σει το θέ­μα.

Η προ­σφο­ρά του Ι­ω­νά ι­δι­αί­τε­ρα στην παι­δεί­α ή­ταν με­γά­λη, δι­ό­τι ή­ταν έ­νας μορ­φω­μέ­νος, λό­γιος και κα­τα­ξι­ω­μέ­νος κλη­ρι­κός για την ε­πο­χή του. Ο Κ. Δη­μα­ράς α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Ὁ Ι­ω­νᾶς το­πο­θε­τεῖ­ται κα­λά στὴ χο­ρεί­α τῶν συν­τη­ρη­τι­κῶν κλη­ρι­κῶν τοῦ και­ροῦ του· ξέ­ρου­με ὅ­μως ὅ­τι ἡ δι­δα­σκα­λί­α του ἀ­νοι­γό­ταν πρὸς κά­ποι­α ἀ­να­νέ­ω­ση, συγ­κρα­τη­μέ­νη καὶ προ­σε­κτι­κή». Προ­σέ­φε­ρε τις πο­λύ­πλευ­ρες και ευ­ρεί­ες γνώ­σεις του προ­σπα­θών­τας να α­να­βαθ­μί­σει την εκ­παί­δευ­ση στον Ελ­λη­νι­κό χώ­ρο και να α­φυ­πνί­σει το υ­πό­δου­λο γέ­νος ώ­στε να φθά­σει στην πο­θη­τή ε­λευ­θε­ρί­α.

Βι­βλι­ο­γρα­φί­α: Ευ. Α. Σκου­βα­ρά, Ο­λυμ­πι­ώ­τισ­σα, Α­θή­να 1967 Εκδ. ΚΕΜΝΕ, σελ.220-366. Γ. Ι. Ζα­βί­ρα, Νέ­α Ελ­λάς ή Ελ­λη­νι­κό Θέ­α­τρον, Α­θή­να 1872, σ.368-369,370,537. Κων. Ν. Σά­θα, Νε­ο­ελ­λη­νι­κή Φι­λο­λο­γί­α, Α­θή­να 1868, σ.602-603,690-691 Ανδρ. Κ. Δη­μη­τρα­κο­πού­λου, Προ­σθή­και και δι­ορ­θώ­σεις εις την Νε­ο­ελ­λη­νι­κήν φι­λο­λο­γί­αν Κων­σταν­τί­νου Σά­θα, Λει­ψί­α 1871, σ.103. Αν­δρ. Βρε­τού, Νε­ο­ελ­λη­νι­κή Φι­λο­λο­γί­α Μέ­ρος Β΄, Α­θή­να 1857, σ.103-104,337. Παν. Α­ρα­βαν­τι­νού, Βι­ο­γρα­φι­κή Συλ­λο­γή, Εκδ. Ετ. Ηπ. Σπ. Ι­ω­άν­νι­να 1960, σ.37,197. Βασ. Α. Μυ­στα­κί­δη, Θε­ο­φί­λου Καμ­πα­νί­ας, Έρ­γα και Ημέ­ραι, Πε­ριοδ. Θε­ο­λο­γί­α τομ.7 (1929), σ.55-56. Ματθ. Κ. Πα­ρα­νί­κα, Σχε­δί­α­σμα, Κων­σταν­τι­νού­πο­λη 1867, τυ­πο­γρ. Α. Κο­ρο­μη­λά, σελ.59,86-87. Τρ. Ε. Ευ­αγ­γε­λί­δη, Η παι­δεί­α ε­πί τουρ­κο­κρα­τί­ας, Τομ. Α΄ Θεσ­σα­λο­νί­κη 2009 (Α­να­τύ­πω­ση), εκδ. Π. Πουρ­να­ρά, σελ. 103,114-116,217,222,232. Ι­ω. Οι­κο­νό­μου Λα­ρισ­σαί­ου, Ε­πι­στο­λαί δι­α­φό­ρων, Α­θή­να 1964, σελ.62-63,93-94,100-101. Μιχ. Λα­φα­ζά­νη, Ι­ω­άν­νης Πέ­ζα­ρος (1749-1806), Τύρ­να­βος 2009, σ.147,169,519-520. Θ. Ι. Μπούμ­πα, Ο Κώ­δι­κας της Ι­ε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Τριά­δος Σπαρ­μού Ο­λύμ­που 1602-1877, Εκδ. Ι.Μ.Σπαρ­μού 2008, σ.59,60,108-110. Θ. Ι. Μπούμ­πα, Ι­ε­ρω­μέ­νοι δι­δά­σκα­λοι και λό­γιοι της Μο­νής του Σπαρ­μού Ο­λύμ­που, Θ.ΗΜ. τομ. 52, σελ.305-314. Γιαν. Α­δά­μου, Αρ­σέ­νιος Ε­λασ­σό­νος –Ι­ω­άν­νης ο Σπαρ­μι­ώ­της, Δ΄ Συ­νέ­δριο «Ο Ό­λυμ­πος στους αι­ώ­νες», σ.141-143. Β. Σκου­βα­ρά, Σπαρ­μι­ώ­της Ι­ω­νάς, Θ.Η.Ε. τομ.11, σελ.353. Αχ. Λα­ζά­ρου, Κα­τά­λο­γος εν­τύ­πων βι­βλι­ο­θή­κης Ο­λυμ­πι­ω­τίσ­σης, Α­θή­να 1964. Θ. Νη­μά, Η εκ­παί­δευ­ση στη δυ­τι­κή Θεσ­σα­λί­α, Εκδ. Α­φοι Κυ­ρι­α­κί­δη Α.Ε., Θεσ-νί­κη 1995, σ.256,266-267. Μιχ. Κα­λιν­δέ­ρης, Χα­ρί­σιος Δ. Με­γδά­νης (1768-1823), Α­θή­να 1992 Β΄ έκδ., σ.38. Μακεδονία 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Γεν. Εποπτεία Μ.Β. Σακελλαρίου, έκδ. Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. 1990, σ.401,403 (Συγγραφή στοιχείων από τον Κ.Θ. Δημαρά με τίτλο «Πνευματικός βίος»).