ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς, ὅ­τι τήν Πα­ρα­σκευ­ὴ 12 Νο­εμ­βρί­ου, θά τε­λε­σθῇ Ἱ­ε­ρά ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ἐ­πί τῇ μνή­μῃ τοῦ ἐν ἁ­γί­οις πα­τρός ἡ­μῶν ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ Χρυσοστόμου, ἀ­πό τίς 8.00 μ.μ. ἕ­ως τίς 1.00 π.μ.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος 001

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βεις προ­σκυ­νη­τές ειναι οι ε­ξης:

  • 12 Νοε. ΑΓΡΥΠΝΙΑ ( Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου) 19:00-01:00.
  • 21 Νοε. Εἰσόδια τῆς Θε­ο­τό­κου 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 7:00-10:30
  • Κά­θε ἀ­πό­γευ­μα Ἑ­σπε­ρι­νός 5:00