Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιουλίου 2024

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

Ιουλίου 2024

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
   
  • 20 Ιουλίου Προ­φή­του Ηλι­ού 7:30
  • 24 Ιουλίου ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Κοίμησις Αγ. Άννης) 19:00-01:00
  • 26 Ιουλίου Αγ. Παρασκευής 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:15
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00