Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαρτίου 2023

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
 
      • 4 Μαρ. Αγ. Θεοδώρου 7:30
 
      25 Μαρ. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 5:00
  • Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 5:00 το α­πό­γευ­μα των Παρασκευών.