Πρόγραμμα Ακολουθιών Απριλίου 2023

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
      23 Απρ. Αγίου Γεωργίου 7:00
      24 Απρ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ Ευαγγελιστού Μάρκου 19:00-01:00
Για την Μεγάλη Εβδομάδα θα δημοσιευθεί ιδιαίτερο πρόγραμμα.
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00