Η δύναμη της πίστης. Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία

04-ΑΓΙΟΙ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-ΔΑΡΕΙΑ

Ἡ δύναμη τῆς πίστης

Ἅγιοι Χρύσανθος καί Δαρεία

Εἶναι ἀλήθεια πώς αὐτό πού κράτησε καί στήριξε τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας στή ζωή τους ἦταν ἡ δυνατή πίστη τους στόν Θεό. Ὅ,τι κι ἄν πέρασαν, πειρασμούς, θλίψεις, συκοφαντίες, διωγμούς, φυλακίσεις, μαρτύρια, μέχρι καί αὐτόν τόν θάνατο, τό στήριγμά τους ἦταν ἡ ἀληθινή καί ζωντανή πίστη τους. Μέ τή δύναμη τῆς πίστεως στόν Θεό ὁ μικρός ἄνθρωπος μπορεῖ νά πετύχει πράγματα ἀκατόρθωτα. Ὁ Θεός τόν δυναμώνει καί τόν χαριτώνει καί ὁ ἄνθρωπος νικάει καί ξεπερνᾶ κάθε ἐμπόδιο.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό ἑνδέκατο κεφάλαιο τῆς Πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς ἐξυμνεῖ μέ ἄριστο τρόπο τή δύναμη τῆς πίστεως. Μᾶς διηγεῖται πῶς ἀγωνίσθηκαν καί πολιτεύθηκαν οἱ Δίκαιοι καί οἱ Ἅγιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης· καί πῶς μέ τή σταθερότητα στήν πίστη τους μεγαλούργησαν, δοξάσθηκαν καί τιμήθηκαν. Καί ἀφοῦ ἀναφέρεται σέ πρόσωπα καί γεγονότα, κατακλείει τούς ἐπαίνους μέ ἄθλους καί κατορθώματα, ὡς ἑξῆς:

«Κατατρόπωσαν βασίλεια, ἐπέβαλαν τό δίκαιο, πραγματοποίησαν τίς ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβησαν τή δύναμη τῆς φωτιᾶς, διέφυγαν ἀπό ἄδικο μαχαίρι, παρά τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία ὁ Θεός τούς δυνάμωνε, ἀναδείχθηκαν δυνατοί στούς πολέμους, κατατρόπωσαν σέ φυγή ἐχθρικά στρατεύματα, πολλές γυναῖκες πῆραν πίσω ἀναστημένους τούς ἀνθρώπους τους, ἄλλοι βασανίσθηκαν χωρίς νά δεχθοῦν νά ἐλευθερωθοῦν, ἄλλοι χλευάσθηκαν καί μαστιγώθηκαν, ἄλλοι φυλακίσθηκαν. Ἐπίσης, λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν, περιπλανήθηκαν ὡς καταφρονημένοι, μέ στερήσεις, μέ θλίψεις καί κακουχίες, γύριζαν σέ ἐρημιές καί βουνά καί μέσα στίς σπηλιές τῆς γῆς» (Ἑβρ. ια΄ 33-38). Καί ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ὁ κόσμος δέν ἦταν ἄξιος νά ἔχει τέτοιους μεγάλους Ἁγίους!».

Πραγματικά, εἶναι νά θαυμάζει κανείς τήν ἀντοχή αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καί νά δοξάζει τόν Θεό, πού δίνει τέτοιους ἀνθρώπους στήν κοινωνία μας, ἀλλά καί πού τούς χαριτώνει καί τούς ἐνδυναμώνει νά ἔχουν ἀντοχή σέ κάθε τί προκύπτει στή ζωή τους. Μέ αὐτόν τόν ἁγιασμένο τρόπο ἀγωνίσθηκαν καί δυό Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἡ μνήμη τους τιμᾶται στίς 19 Μαρτίου· εἶναι οἱ ἅγιοι Χρύσανθος καί Δαρεία. Εἶναι αὐτό τό εὐλογημένο ἀνδρόγυνο πού ὅ,τι καί ἄν προέκυψε στή ζωή τους δέν τούς πτόησε, ἀλλά μέ τή δύναμη τῆς πίστεώς τους ἀγωνίζονταν καί νικοῦσαν, μέχρι πού μαζί παρέδωσαν τήν ψυχή τους καθαρή καί ἁγιασμένη στόν οὐράνιο Βασιλέα. Ἄς δοῦμε ὅμως καί λίγα στοιχεῖα ἀπό τό Συναξάρι τους, ὅπως μᾶς τά διασώζει ὁ ἱερός Βιογράφος τους.

***

Οἱ ἅγιοι Χρύσανθος καί Δαρεία ἔζησαν στά τέλη τοῦ 3ου αἰῶνος. Ὁ ἅγιος Χρύσανθος ἦταν γιός ἑνός Συγκλητικοῦ ἄρχοντος τῆς Ἀλεξανδρείας καί φανατικοῦ πολεμίου τῶν Χριστιανῶν, τοῦ Πολέμονος. Ὁ Χρύσανθος, ἀφοῦ μορφώθηκε ἱκανά στήν ἀρχαία φιλοσοφία, εἶχε μιά ἐσωτερική ἀναζήτηση γιά κάτι ἀνώτερο. Ἡ ψυχή του δέν ἱκανοποιοῦνταν στήν ἀνθρώπινη μόρφωση, ἀλλά ἐπιθυμοῦσε κάτι πιό ὑψηλό, τό ὁποῖο θά τῆς ἔδινε πληρότητα. Πραγματικά, γνωρίσθηκε μέ ἕναν χριστιανό ἱερέα, ὁ ὁποῖος, βλέποντας τή σφοδρή ἐπιθυμία του, τόν κατήχησε καί τόν βάπτισε Χριστιανό.

Ὁ Χρύσανθος, ἐπιστρέφοντας στούς δικούς του, ἄρχισε ἀμέσως νά τούς μιλάει γιά τόν Χριστό καί τήν ἀνωτερότητα τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἔναντι τῶν εἰδώλων. Ὁ πατέρας του, ἀπορημένος μέ τήν ἀλλαγή στάσης τοῦ γιοῦ του, προσπάθησε πρῶτα μέ καλό τρόπο νά τόν μεταπείσει νά ἀφήσει τή χριστιανική πίστη. Βλέποντας ὅμως τήν ἐπιμονή τοῦ Χρυσάνθου, τόν ἔκλεισε σέ ἕνα σκοτεινό κελλί γιά παραδειγματισμό. Μέ τήν προτροπή ἑνός φίλου του τόν ἐλευθέρωσε, ἐνῶ σάν ἐπιπλέον δοκιμασία τοῦ ἔφερνε ὄμορφες καί ἁμαρτωλές γυναῖκες γιά νά τόν δελεάσουν. Ὁ Ἅγιος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ δέν ἔμπαινε καθόλου σέ πειρασμό καί βγῆκε νικητής καί σ’ αὐτή τή δοκιμασία.

Ὁ πατέρας του, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Ἅγιος εἶναι μορφωμένος καί ἀρέσκεται σέ συζητήσεις, ἀποφάσισε νά φέρει μιά νέα κοπέλα ὄμορφη καί πολύ μορφωμένη, τή Δαρεία, ὥστε μέ τόν διάλογο, ἀλλά καί τήν ὀμορφιά της, νά πείσει τόν Χρύσανθο νά ἀλλαξοπιστήσει. Τό ἀποτέλεσμα ὅμως ἦταν μή ἀναμενόμενο γιά τόν εἰδωλολάτρη. Ἡ μορφωμένη Δαρεία πείσθηκε ἀπό τόν ἅγιο Χρύσανθο γιά τήν ἀληθινή φιλοσοφία, πού εἶναι ἡ πίστη στόν Χριστό! Ἐπειδή ὅμως ὁ Πολέμων ἔβλεπε τόν γιό του συνέχεια μέ τή Δαρεία, νόμιζε πώς ἡ νεαρή κοπέλα θά τόν πείσει. Ἔτσι ἀποφάσισε νά τούς παντρέψει. Οἱ Ἅγιοι δέχθηκαν, γιά νά μποροῦν πλέον νά ἀγωνίζονται ἀπό κοινοῦ. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τοῦ γάμου τους ἀποφάσισαν νά κρατήσουν τήν παρθενία τους καί ὁ μόνος στόχος τους νά εἶναι ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου στούς εἰδωλολάτρες.

Ἡ δράση τους δέν ἄργησε νά μαθευτεῖ καί ὁ Ἔπαρχος τῆς περιοχῆς τούς ἔστειλε δέσμιους στόν διοικητή Κλαύδιο νά τούς τιμωρήσει. Ὁ Κλαύδιος ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ξεκίνησε τούς βασανισμούς ἔβλεπε τή δύναμη τῆς πίστεως τῶν Ἁγίων, πρᾶγμα πού τόν ἔκανε νά γίνει κι αὐτός Χριστιανός μαζί μέ τήν οἰκογένειά του! Ὁ Ἔπαρχος ἐξαγριωμένος διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Κλαυδίου καί τῶν οἰκείων του, ἐνῶ τούς Ἁγίους τούς ἔστειλε στόν Αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης.

Ὁ Αὐτοκράτορας, μετά ἀπό τήν ἀπεγνωσμένη προσπάθεια νά τούς πείσει, διέταξε νά περάσουν ἀπό πολλά καί φρικτά βασανιστήρια. Στό τέλος ἔδωσε ἐντολή νά τούς κλείσουν μέσα σέ ἕναν βόθρο γιά νά καταλήξουν ἀπό τή δυσοσμία καί τίς ἀκαθαρσίες. Ἔτσι οἱ δύο ἔνδοξοι Μάρτυρες Χρύσανθος καί Δαρεία, κρατώντας μέχρι τέλους τήν πίστη τους, παρέδωσαν τήν ἁγιασμένη ψυχή τους στόν Κύριο, πού τόσο ἀγάπησαν.

***

Οἱ Ἅγιοι ἄς πρεσβεύουν γιά ὅλους μας, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τά χριστιανικά ἀνδρόγυνα καί τίς οἰκογένειες πού ἀγωνίζονται νά κρατήσουν τήν ἀληθινή πίστη τους στόν Θεό.

π.Β.Σ.