Πρόγραμμα Ακολουθιών Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
   
  • 08 Σεπτεμβρίου Γενέσιον της Θε­ο­τό­κου 7:30
  • 14 Σεπτεμβρίου Ύψωσις Τιμίου Σταυρού 7:30
  • 22 Σεπτεμβρίου ΑΓΡΥΠΝΙΑ Σύλληψις Αγ. Ι­ω­άν­νου του Προ­δρό­μου 19:00-01:00
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε από­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00