Πρόγραμμα Ακολουθιών Αυγούστου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

Αυγούστου 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
   
 • 06 Αυγούστου: Με­τα­μορ­φώ­σε­ως (Πα­νή­γυ­ρις πα­ρεκ­κλη­σί­ου εις Κ.Ε.Ο.Α.Χ.) 7:30
 • 07 Αυγούστου: Αγ. Νι­κά­νο­ρος Εσπερινός 19:00, Θ. Λειτουργία: 7:30
 • 15 Αυγούστου: Κοί­μη­σις της
  Θε­ο­τό­κου πρωί:7:30, ἀπόγευμα: (ἐγκώμια τῆς Θε­ο­τό­κου) 6:00
 • 22 Αυγούστου: ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Απόδοσις της Κοιμήσεως) (Στο παρεκκλήσιο του Αγ. Νικολάου παλαιού Σπαρμού) 19:00-01:00
 • 29 Αυγούστου: Α­πο­το­μή κε­φα­λής Αγ. Ι­ω­άν­νου του Προ­δρό­μου 7:30
 • 31 Αυγούστου: Κα­τά­θε­σις Τι­μί­ας Ζώ­νης της Θε­ο­τό­κου Εσπερινός 18:00, Θ. Λειτουργία: 7:30
Σχέδιο 002
 • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:15
 • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
 • Κά­θε από­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00
 • Παράκλησις της Θεοτόκου όλο το δεκαπενταύγουστο στις 6:30 το απόγευμα