Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαρτίου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
      • 7 Μαρ. Καθαρά Δευτέρα:
      8:00-10:00 Όρθρος & Πρώτη Ώρα. 
      12:00-13:00 Τρίτη & Έκτη Ώρα.
       14:00-15:00 Ενάτη Ώρα & Εσπερινός.
       17:00-19:00 Μέγα Απόδειπνο & πρώτη στάση του Μεγάλου Κανόνος.
      • 11 Μαρ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Αγ. Θεοδώρου) 19:00-01:00
      25 Μαρ. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 5:00
  • Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 5:00 το α­πό­γευ­μα των Παρασκευών.