Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαΐου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

Μαΐου 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
   
      • 18 Μαΐου ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Μνημόσυνο Γέροντος Νεοφύτου) 19:00-03:00
      21 Μαΐου Αγ. Κων/νου & Ελένης 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00