Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιουνίου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

Ιουνίου 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
   
  • 2 Ιουνίου Αναλήψεως 7:30
  • 13 Ιουνίου ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΜΟΝΗΣ
  • 19 Ιουνίου Αγ. Πάντων (Πα­νή­γυ­ρις Κοι­μη­τη­ρι­α­κού πα­ρεκ­κλη­σί­ου) 7:00
  • 23 Ιουνίου ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Γε­νέ­θλι­ον Τι­μί­ου Προ­δρό­μου) 19:30-01:00
  • 29 Ιουνίου Απ. Πέτρου και Παύλου 7:30
  • 30 Ιουνίου Σύναξις των 12 Αποστόλων 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:15
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00

15