Πρόγραμμα Ακολουθιών Μαΐου 2023

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

Μαΐου 2023

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
   
      • 19 Μαΐου ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Μνημόσυνο Γέροντος Νεοφύτου) 18:30-03:00
      25 Μαΐου Αναλήψεως 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00