Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:

  • 1 Ιαν. Αγ. Βασιλείου 7:30
  • 5 Ιαν. Παραμονή Θεοφανείων 5:00-10:30
  • 6 Ιαν. ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7:30
  • 7 Ιαν. Σύναξις Τιμίου Προδρόμου 7:30
  • 18 Ιαν. Αγ. Αθανασίου 7:30
  • 21 Ιαν. Αγ. Νεοφύτου 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κάθε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε από­γευ­μα Εσπε­ρι­νός 5:00