Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιουνίου 2024

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

Ιουνίου 2024

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:
   
  • 13 Ιουνίου Αναλήψεως 7:30
  • 24 Ιουνίου ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΜΟΝΗΣ
  • 28 Ιουνίου ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Απ. Πέτρου και Παύλου) 19:00-01:00
  • 30 Ιουνίου Αγ. Πάντων (Πα­νή­γυ­ρις Κοι­μη­τη­ρι­α­κού πα­ρεκ­κλη­σί­ου) 7:00
  •  
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:15
  • Κά­θε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε α­πό­γευ­μα Ε­σπε­ρι­νός 6:00