Σύναξη νέων γονέων

Previous
Next

Τό Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε μιά ἀκόμα Σύναξη νέων γονέων τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία», τήν φορά αὐτή ὄχι στό γνώριμο ἱεραποστολικό κέντρο τῆς Ἀσπροβάλτας, ἀλλά στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, ἕδρα τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἀδελφότητος, ἡγουμένου π. Νικάνορος.

Πολλές ἀπό τίς οἰκογένειες πού συμμετεῖχαν εἶχαν ἐπισκεφθεῖ ξανά τήν Ἱερά Μονή Σπαρμοῦ, ἐνῶ ἄλλες ὄχι. Ὅλοι ὅμως εἶχαν τήν εὐκαιρία νά χαροῦν μιά διαφορετική Σύναξη στό ἐντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον τοῦ Ὀλύμπου καί στήν εὐλογημένη ἀτμόσφαιρα τῆς Μονῆς.

Οἱ γονεῖς παρακολούθησαν τήν ὁμιλία τοῦ π. Νικάνορος μέ θέμα: «Ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 9). Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον, πρακτικό καί οἰκοδομητικό τό θέμα πού ἀναπτύχθηκε, καθώς συχνά ὁ γονιός νιώθει πολύ μικρός γιά νά ἀνταπεξέλθει στίς ὑποχρεώσεις του. Οἱ ἐπιλογές τοῦ Θεοῦ ὅμως ἄλλο μήνυμα μᾶς δίνουν. Γιατί ὁ Θεός δέν ἐπιλέγει πάντα τούς ταλαντούχους, τούς ἀνθρώπους μέ ἱκανότητες. Ἀλλά ἀναδεικνύει τούς ἄσημους σέ σημαντικούς, τούς ἰσχνόφωνους σέ βροντόφωνους, τούς ἀνθρώπους πού νιώθουν μειονεκτικά σέ δυναμικές προσωπικότητες.

Ὁ βραδύγλωσσος Μωυσῆς ἔγινε ὁ ἡγέτης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀγράμματοι ψαράδες ἔγιναν οἱ κήρυκες τῆς Οἰκουμένης. Ἡ ἐμβάθυνση σ’ αὐτά τά γεγονότα ἀποκάλυψε στούς συγκεντρωμένους γονεῖς μιά νέα ὀπτική: Μέ τήν βοήθεια καί τήν θαυμαστή ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ, πολλά μποροῦν νά ἐπιτύχουν, ὅσο λειψοί κι ἄν αἰσθάνονται, ὅσο μικρές κι ἄν εἶναι οἱ δυνατότητές τους.

Τό πρόγραμμα τῶν μικρῶν παιδιῶν περιλάμβανε κυρίως παιχνίδια ἀνοιχτοῦ χώρου, καθώς ἡ ἁπλοχωριά καί ἡ ἀσφάλεια τοῦ τόπου ἔδιναν αὐτήν τήν σπάνια εὐκαιρία στά παιδιά τῆς πόλης, πού πολύ τήν χάρηκαν.

Μικροί καί μεγάλοι ἔφυγαν ἀνανεωμένοι, ἐνισχυμένοι, γεμάτοι μέ ἐμπειρίες ἀλησμόνητες. Κι ἔδωσαν ὑπόσχεση νά ξαναβρεθοῦν σύντομα, στό ἑπόμενο κάλεσμα τῆς Ἀδελφότητας.

Ἀπό τό Περιοδικό «Ὅσιος Θεόφιλος» τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία»