Πανήγυρις Παρεκκλησίου Αγίου Χαραλάμπους

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν 10ην τοῦ μη­νός Φεβρουαρίου, πα­νη­γυ­ρί­ζει τό Ἱ­ε­ρόν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τοῦ Ἁ­γί­ου Χαραλάμπους τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου.

       Τό πρό­γραμ­μα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

                   ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὥ­ρα 5:00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός

                 ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ὥ­ρα 7.00 π.μ.  Ὄρ­θρος  καί  πα­νη­γυ­ρι­κή Θεία Λει­τουρ­γί­α