«Ω πόσων αγαθών», Θρασυβούλου Στανίτσα

Ω πόσων αγαθών

Δοξαστικόν του Εσπερινού της Κυριακής του Ασώτου. Ήχος β΄

Ω πόσων αγαθών, ο άθλιος εμαυτόν εστέρησα!
Ω ποίας βασιλείας εξέπεσα, ο ταλαίπωρος εγώ!
Τον πλούτον ηνάλωσα, όν περ έλαβον. Την εντολήν παρέβην,
Οίμοι τάλαινα ψυχή! Τω πυρί τω αιωνίω λοιπόν καταδικάζεσαι
διό πρό τέλους βόησον Χριστώ τω Θεώ.
Ως τον Άσωτον δέξαι με υιόν, ο Θεός, και ελέησόν με.

Το μέλος είναι του Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Ψάλλει ο π. Βασίλειος Σπαρμιώτης.
Η ηχογράφηση είναι από τον εσπερινό του Ασώτου στις 19/02/2021 στην Ι. Μ. Αγίας Τριάδος Σπαρμού.
ΑΣΩΤΟΣ