Ανακοίνωση Πανηγύρεως Παρεκκλησίου Μεταμορφώσεως 2023

       Κά­νου­με γνω­στό ό­τι την Κυριακή 6 Αυγο­ύ­στου πα­νη­γυ­ρί­ζει το Ιε­ρό Πα­ρεκ­κλή­σι­ο της Με­τα­μορ­φώ­σε­ως του Σω­τή­ρος της Ι­ε­ράς Μο­νής Αγ. Τρι­ά­δος Σπαρ­μού Ολύμπου, το ο­ποίο βρί­σκε­ται στο Χι­ο­νο­δρο­μι­κό Κέν­τρο Ο­λύμ­που εν­τός του στρα­το­πέ­δου Κ.Ε.Ο.Α.Χ.

Το πρω­ί της Κυριακής θα τε­λε­σθεί πανηγυρική Θεί­α Λει­τουρ­γί­α α­πό τις 7.30 π.μ. έ­ως τις 10.30 π.μ. Την ώ­ρα της Θ. Λει­τουρ­γί­ας θα είναι α­νοι­χτό το στρα­τό­πε­δο για όλους τους πολίτες, οι οποίοι θα προσέλθουν για την εορτή.

       

Εκ της Ιεράς Μονής