Ανακοίνωση Πανηγύρεως Ι. Μονής 24.6.24

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν 24ην Ἰουνί­ου, πα­νη­γυ­ρί­ζει ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή. Τό πρό­γραμ­μα τῶν ἱ­ε­ρῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

7.00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

6.30 π.μ. Ὄρ­θρος καί πα­νη­γυ­ρι­κή Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

6.00 μ.μ. Πα­νη­γυ­ρι­κός με­θέ­ορ­τος Ἑ­σπε­ρι­νός καί κτι­το­ρι­κό μνη­μό­συ­νο