Αγρυπνία Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς, ὅ­τι τήν Πα­ρα­σκευ­ὴ 12 Νο­εμ­βρί­ου, θά τε­λε­σθῇ Ἱ­ε­ρά ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ἐ­πί τῇ μνή­μῃ τοῦ ἐν ἁ­γί­οις πα­τρός ἡ­μῶν ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ Χρυσοστόμου, ἀ­πό τίς 8.00 μ.μ. ἕ­ως τίς 1.00 π.μ.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος 001